14 mei 2017 Zondag Cantate

Thema: Belofte van troost

Welkom en mededelingen

-Voorbereiding-

Orgelspel

Bemoediging

Groet

Gebed van toenadering

Cantorij: Halleluja! Zing voor God een nieuw lied, Lied 640d

Zingen: Zing een nieuw lied voor God de Here, Lied 98: 1 en 2

Cantorij: Halleluja! Zing voor God een nieuw lied, Lied 640d

Inleiding

Kyriegebed
Vgr. Heer, ontferm U.
Allen Kyrie eleison, Lied 301a

Zingen: Psalm 98
Mannen: 3
Allen: 4

– De Heilige Schrift-

Kindergesprek

Gebed
Vgr. De Heer zal bij u zijn.
Allen De Heer zal u bewaren.

Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 66, 7-14

Zingen: Zou ik niet van harte zingen, Lied 903: 1 en 2

Schriftlezing Brieven: Kolossenzen 3, 12-17

Zingen: Lied 903: 3 en 6

Schriftlezing Evangelie: Johannes 16, 5-15

Zingen: Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven, Lied 339f

Prediking

Muziek
Vers 8 van Nun komm der heiden Heiland van Balthasar Resinarius (c.1486-1544)
Opnamen:
Sopraan
Alt
Tenor
Bas

Zingen: Zoals een moeder zorgt, Lied 811

-Gebeden en gaven-

Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

Collecten

-De Tafel van de Heer-

Zingen: O alle gij dorstigen, kom tot de stromen, Lied 382

Nodiging

Tafelgebed: Gezegend Gij levende God

Inzettingswoorden: 1 Korintiërs 11, 23-26

Onze Vader

Vredegroet
Vgr. De vrede van de Heer zij altijd met u.
Allen Zijn vrede ook met u.
Vgr. Wenst elkaar de vrede van Christus.

Gemeenschap van brood en wijn

Dankgebed

Zingen: Zing nu de Heer! Hij zag ons aan, Lied 643

Uitzending en zegen
Allen Amen.