11 december 2016 – Advent III (Gaudete)

Welkom en mededelingen

-Voorbereiding-

Orgelspel

Lied bij het aansteken van de adventskaarsen

Gedicht

Bemoediging
Vgr.     Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen   Die hemel en aarde gemaakt heeft,
Vgr.     die recht doet aan verdrukten,
Allen   brood geeft aan de hongerigen.

Gebed van toenadering

Zingen: Zing, mijn ziel, voor God uw Here, Psalm 146: 1, 4 en 5
Cantorij: O, lofprijs Hem! – mijn ziel, lof en prijs de Heer. (Antifoon psalm 146)

Inleiding

Kyriegebed
Vgr.     Heer, ontferm U.
Allen   Christus, ontferm U.

Zingen: Verwacht de komst des Heren, Lied 439:1, 2 en 4

-De Heilige Schrift-

Kindergesprek

Gebed
Vgr.     De Heer zal bij u zijn.
Allen   De heer zal u bewaren.

Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 35

Zingen: Het zal geschieden in de laatste dagen, Lied 455:1

Schriftlezing Brieven: Jacobus 5, 7-10

Zingen: Lied 455:2

Schriftlezing Evangelie: Matteüs 11, 2-11

Zingen: Lied 455:3

Prediking

Muziek

Zingen: Zijt Gij waarop de wereld wacht, Lied 446
Allen: 1, 3 en 5
Cantorij: 2 en 4

-Gebeden en gaven-

Dankgebed en voorbeden
Vgr.     Zo bidden wij:
Allen   Kom, Heer, en wacht niet langer, Lied 368a

Stil gebed

Collecten

-De Maaltijd van de Heer-

Zingen: Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde, Lied 678:
Allen: 1, 2, 3 en 9
Cantorij: 5 meerstemmig (** nieuw **)

Nodiging

Tafelgebed: Heilig, heilig, heilig, Lied 406b

Lezen: 1 Korintiërs 11, 23-26

Zingen: Onze Vader, uit Lied 191, Liedboek p502

Vredegroet
Vgr.     De vrede van de Heer zij altijd met u.
Allen   Zijn vrede ook met u.

Vgr.     Wenst elkaar de vrede van Christus.

Gemeenschap van brood en wijn

Dankgebed

De steppe zal bloeien, Lied 608
Cantorij: 1
Allen: 2 en 3

Uitzending en zegen
Allen   Amen