20 november 2016 (Voleindingszondag)

-Voorbereiding-

Drempelgebed Thou knowest (sopraanalttenorbas), Henry Purcell

Groet en bemoediging
Vgr. De Heer is met u!
Gem. Ook met u is de Heer!
Vgr. Onze hulp is in de naam van de Heer
Gem. die hemel en aarde gemaakt heeft
Vgr. die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gem. die niet loslaat wat zijn hand begon.

Drempelgebed

Cantorij: Antifoon: Ik dank U, Heer, uit heel mijn hart, *** Nieuw ***
Zingen: U loof ik, Heer, met hart en ziel, Psalm 138: 1 en 4
Cantorij: Antifoon

Inleiding

Gebed voor de nood van de wereld
Vgr. …zo bidden wij.
Allen Kyrie eleison, Lied 301a

Vgr. Ere zij God in de hoge en vrede op aarde
voor de mensen van zijn welbehagen.

Glorialied: Wij zingen God ter ere, Lied 786

-De Heilige Schrift-

Gebed

Gesprek met de kinderen

Lezing Oude Testament: Jesaja 60, 1-11

Zingen: Verdoofd en schamper, Lied 924,
Cantorij: 1
Allen: 2 en 3

Brieflezing: 2 Timoteüs 3, 10-17

Zingen: Er heeft een stem gesproken, Lied 361
Cantorij: 1 en 5
Allen: 2, 3, 4, 6 en 7

Lezing van het Evangelie: Matteüs 5, 1-12

Zingen: U komt de lof toe, Lied 339a

Prediking

Cantorij: Selig sind die toten (Telemann) Let op afdrukken pagina’s 1, 2 en 3
Opname

-Gedachtenis-

Inleiding

Zingen: Heer, herinner u de namen, Lied 730 (blijft éénstemmig)

(allen gaan staan)

Wij noemen de namen en ontsteken een kaars

Cantorij:
Koester de namen die wij hier gedenken
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons. [Lied 199 (eerste deel)] ***Nieuw***

Moment van stilte

-Gebeden en gaven-

Dankgebed en voorbeden
Vgr. Zo roepen wij U aan…
Allen Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. [Lied 368j, afdrukken met noten]
Stil gebed

-Maaltijd van de Heer-

Tafellied: Zoals de halmen buigen in de wind, Lied 715
Cantorij: 1, 2, 3
Allen: 4

Nodiging

Tafelgebed

Cantorij en allen: De heiligen ons voorgegaan Lied 728

Inzettingswoorden: Matteüs 26, 26-29

Onze Vader

Agnus Dei: Die zich breken laat, Lied 408g

Vredegroet
Vgr. Vrede met u allen
Gem. Vrede ook met u
Vgr. Laten we nu degenen die om ons heen zitten
de hand drukken en hen de vrede van Christus toewensen.

Uitdelen van brood en wijn

Dankgebed

Zingen: Aan U behoort, o Heer der heren, Lied 978
Allen: 1, 2 en 4
Cantorij: 3

Wegzending en zegen
Vgr. De Here zegene u en behoede u
De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig
De here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede

Cantorij: Lied 199 (tweede deel)
Laat de zon van uw aangezicht
over ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen.