2 oktober 2016

Extra: we gaan ook wat aan ons ritmegevoel doen! (uiteraard niet voor deze dienst bedoeld) Graag afdrukken en meenemen!

Zijn wie je bent dankzij Gods genade

Welkom en mededelingen

-Voorbereiding-

Orgelspel

Bemoediging

Vgr.         Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen       die hemel en aarde gemaakt heeft,
Vgr.         die recht doet aan verdrukten,
Allen       brood geeft aan de hongerigen.

Gebed van toenadering

Zingen: Het nieuwe daglicht staat ons borg, Gezang 381
Cantorij: 1 (éénstemmig) en 4 (meerstemmig)
Allen: 2, 3 en 5

Inleiding

Kyriegebed

Vgr.         Heer, ontferm U.
Allen       Christus, ontferm U.

Zingen: Alles wat ademt love de Here, Lied 146c, 1, 5 en 7

-Dienst van de Heilige Schrift-

Kindergesprek

Gebed

Vgr.         De Heer zal bij u zijn.
Allen       De Heer zal u bewaren.

Cantorij: Psalm 84b

Schriftlezing brieven: 1 Korintiërs 15, 1-11

Zingen: Het heil des hemels werd ons deel, Lied 966: 1, 4 en 5

Schriftlezing Evangelie: Lucas 4, 14-22

Zingen: De Geest des Heren is op hem, Lied 530
Cantorij: 1
Allen 2, 3 en 4

Overdenking

Muziek

Zingen: Wat zijn de goede vruchten, Lied 841: 1 en 2

-Gebeden en gaven-

Dankgebed en voorbeden

Vgr.         Zo bidden wij:
Allen       Heer, hoor ons bidden, Lied 368j

Collecten

-De Tafel van de Heer-

Zingen: Lied 841: 3 en 4

Nodiging

Tafelgebed: Die naar menselijke gewoonte
eenstemmig, origineelmeesrstemmige verzen

Inzettingswoorden: 1 Korintiërs 11, 23-26

Onze Vader

Vredegroet

Vgr.         De vrede van de Heer zij altijd met u.
Allen       Zijn vrede ook met u.
Vgr.         Wenst elkaar de vrede van Christus.

Gemeenschap van brood en wijn

[Het brood dat wij breken, is de gemeenschap met het lichaam van Christus; neemt, eet, gedenkt en gelooft, dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

De drinkbeker der dankzegging,waarmee wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus; neemt, drinkt allen daaruit; gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden.]

Dankgebed

Zingen: Geef ons genadig, goed God, Lied 414

tweemaal eerste keer cantorij, tweede keer allen

Uitzending en zegen

Allen       Amen.