17 april 2016 Jubilate

Welkom en mededelingen

– Voorbereiding –

Inleidend orgelspel

Stil gebed

Bemoediging
Vgr. Onze hulp is in de naam van de Heer
Gem. die hemel en aarde gemaakt heeft
Vgr. die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gem. die niet loslaat wat zijn hand begon.

Zingen: Juich Gode toe, bazuin en zing, Psalm 100

Gebed voor de nood van de wereld
acclamatie: Lied 301c

Glorialied: Zing jubilate voor de Heer, Lied 652

– Dienst van de Heilige Schrift –

Gebed

Met de kinderen

Kinderen gaan naar hun eigen dienst

Het licht van het Woord

Eerste lezing: 1 Makkabeeën 4,36-59

Zingen: Juich voor de Eeuwige, aarde alom, Psalm 100b (cantorij en gemeente)
cantorij: Allen I
allen: Allen II

Evangelielezing: Johannes 10,22-42

Zingen: U kennen, uit en tot U leven, Lied 653: 1, 6 en 7
allen: 1 en 7
cantorij: 6

Overweging

Cantorij: O be joyful in the Lord, Samuel Wesley

O be joyful in the Lord, all ye lands:
serve the Lord with gladness,
and come before his presence with a song.
Be ye sure that the Lord he is God;
it is he that hath made us, and not we ourselves;
we are his people, and the sheep of his pasture.
O go your way into his gates with thanksgiving,
and into his courts with praise;
be thankful unto him, and speak good of his Name.
For the Lord is gracious, his mercy is everlasting;
and his truth endureth from generation to generation.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost;
as it was in the beginning, is now and ever shall be:
world without end.
Amen.

Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

– Dienst van de Tafel –

Kinderen brengen brood en wijn

Collecten

Zingen: Gij zijt het licht van God gegeven, Lied 653: 4, 2 en 5 (in deze volgorde)
allen: 4
cantorij: 2
allen: 5

Nodiging

Lofzegging

Sanctus: Gij boden rond Gods troon, Lied 725
allen: 1
cantorij: 2
allen: 3 en 4

Inzettingswoorden

Onze Vader

Lam Gods: Die zich breken laat, Lied 408g

Vredegroet

De gemeenschap van brood en wijn

Dankgebed

Slotlied: Mijn God, mijn herder zorgt voor mij, Psalm 23c

Wegzending en zegen

O be joyful (=Jubilate) van S.S. Wesley

Midi (oefenopname)