26 maart 2016 Paaswake

DOORTOCHT

– DE LEZINGEN VAN DE PAASNACHT –

Zingen: O diepe nacht die ons omringt, Lied 599

Inleiding

Eerste lezing: Genesis 1, 1-10 en 2, 8-17

Gedicht: De wonderen zijn de wereld nog niet uit, Han G. Hoekstra
Zingen: Die chaos schiep tot mensenland, Lied 322

Tweede lezing: Exodus 14,15 – 15,1

Zingen: Met Mozes zijn wij meegegaan, Lied 606. (vrouwen vers, allen refrein)

Derde lezing: Jozua 3,14-17 en 4,15-24

Gedicht: Het derde land, Martinus Nijhoff

Vierde lezing: Ezechiël 37,1-14

Gedicht ‘Ze zeggen dat het niet waar is’ van Geert Boogaard

Vijfde Lezing: Jesaja 51,1-16

Muziek

Zesde lezing: Matteüs 3,1-6 en 13-17

Zingen: Christus ging als eerste, Lied 523 (cantorij + gemeente refrein)

– Gedachtenis van de doop –

Water wordt in de doopvont gegoten

Inleiding

Lezen: Romeinen 6, 3-11

Zingen: In u zijn wij begrepen, lied 351

Stilte

Doopbelijdenis
Vgr: Nu ook wij dan
met Christus zijn begraven
en verlangen met hem op te staan,
vraag ik u allen
die in deze nacht uw doop gedenkt:

Wilt u de Enige, uw God, dienen
en naar zijn stem alleen horen?
Allen: Ja, dat willen wij!

Vgr: Wilt u zich verzetten tegen alle machten
die als goden over ons heersen?
Allen: Ja, dat willen wij!

Vgr: Wilt u elk slavenjuk afwerpen
en leven in de vrijheid
van de kinderen van God?
Allen: Ja, dat willen wij!

Credo: In God de Vader op zijn troon, Lied 342 (cantorij vers 1 en 4)

Rondgang lang de doopvont

Muziek

Gebeden

– DE KOMST VAN HET LICHT –

Stilte

Zingen: Als alles duister is, lied 598

De paaskaars wordt binnengebracht
Cantor: Licht van Christus!
Allen: Heer, wij danken U.

Het licht wordt doorgegeven
Wie doorgeeft zegt: Het licht van Christus
Wie ontvangt zegt: Amen

De kaarsen blijven branden tot het einde van de dienst

Zingen: O vlam van Pasen, steek ons aan, lied 637

Lezen: 1 Korintiërs 15, 1-8

Zingen: Zingt ten hemel toe, Lied 645

Zegen