24 maart 2016 Witte Donderdag

Welkom en mededelingen

– Voorbereiding –

Orgelspel

Bemoediging
Vgr. Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen die hemel en aarde gemaakt heeft,
Vgr. die recht doet aan verdrukten,
Allen brood geeft aan de hongerigen.

Gebed van toenadering

Zingen: God zij ons gunstig en genadig, Psalm 67 (éénstemmig)
Cantorij: Antifoon

Inleiding

Gebed

Vgr. De Heer zal bij u zijn.
Allen De Heer zal u bewaren.

Schriftlezing Oude Testament: Jeremia 31, 31-34

Zingen: De nacht loopt ten einde, Lied 460
Cantorij: verzen
Allen: refrein

Schriftlezing Evangelie: Lucas 22, 14-23

Overdenking

Muziek

Zingen: Als ik in deze stille tijd, Liedboek 393

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Zingen: Wij komen zingend in de kring, ZG 6,50 (melodie Lied 243)

Nodiging

Tafelgebed: Die wij kennen als een Vader, Lied 403d

Inzettingswoorden: 1 Korintiërs 11, 23-26

Onze Vader

Zingen: Lam Gods, Lied 408a

Vredegroet
Vgr. De vrede van de Heer zij altijd met u.
Allen Zijn vrede ook met u.

Vgr. Wenst elkaar de vrede van Christus.

Gemeenschap van brood en wijn in de kring

Dankgebed

Zingen: Het hoogste woord daalt uit het licht, Lied 565

Uitzending en zegen