22 november 2015 (Voleindingszondag)

Uw Naam worde geheiligd

Cantorij komt zingend binnen: Sanctus, Lied 406a (in canon)

Welkom en mededelingen

– Voorbereiding –

Inleidend orgelspel

Bemoediging

Drempelgebed

Zingen: Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, Psalm 103: 1 en 5

Gebed voor de nood van de wereld

Glorialied: Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven, Lied 985

– Dienst van het Woord –

Gebed

Met de kinderen

Het licht van het Woord

Cantorij: Zuivere vlam, Lied 458 a (bij de eerste kaars) en b (bij de tweede kaars)

Eerste lezing: Exodus 3,1-14

Zingen: Wat vrolijk over U geschreven staat, Lied 324

Evangelielezing: Matteüs 6,7-15

Derde lezing: Openbaring 8,1-5

Cantorij: Laat mijn gebed mogen stijgen als wierook omhoog, Dienstboek 1, LG 145 (in canon)

Overweging

CantorijUnser Vater, August Homilius (bedoeld voor de voleindingszondag in november)
Opname: koor SATBSopraanAltTenorBas

– Gedachtenis van de gestorvenen –

Zingen: Vrienden die zijn overleden, Lied 733

Inleiding

Wij noemen de namen en ontsteken een kaars
een paar keer onderbroken door het zingen van Lied 960:3 (melodie Veni Creator Spiritus)

Hun naam staat vaster dan in steen
gegrift in Gods gedachtenis,
die hun het leven gaf te leen
en die geen God van doden is.

De laatste keer afgesloten met Lied 670:7 (melodie Veni Creator Spiritus)

Lof zij de Vader, lof de Heer
die uit de dood is opgestaan,
de Trooster ook zij lof en eer
en heerlijkheid van nu voortaan.

Voorbeden

Stil gebed

– Dienst van de Tafel –

Kinderen brengen brood en wijn

Collecten

Nodiging

Lofzegging

Sanctus: Gij boden rond Gods troon, Lied 725

Inzettingswoorden

Onze Vader: Onze Vader (Liedboek 191), door de cantorij

Vredegroet
De gemeenschap van brood en wijn

Dankgebed

Slotlied: De heiligen ons voorgegaan, Lied 728

Wegzending en zegen