5 oktober 2014

Thema: God is barmhartigheid

Welkom en mededelingen

-Voorbereiding-

Orgelspel

Bemoediging
Vgr. Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen die hemel en aarde gemaakt heeft,
Vgr. die recht doet aan verdrukten,
Allen brood geeft aan de hongerigen.

Gebed van toenadering

Zingen: Wij komen als geroepen, Lied 612

Inleiding: Gedicht bij Psalm 112 (Huub Oosterhuis)

Kyriegebed
Vgr. …Heer, ontferm U.
Allen Christus, ontferm U.

Zingen: Gij volken, loof uw God en Heer, Lied 117a

-Dienst van de Heilige Schrift-

Kindergesprek

Gebed
Vgr. De Heer zal bij u zijn.
Allen De Heer zal u bewaren.

Schriftlezing Oude Testament: Genesis 1, 26-28 [schriftlezingen door Conny]

Zingen: Woord dat ruimte schept, Lied 330

Schriftlezing Brieven: Efeziërs 3, 10-21

Zingen: Brood zal ik geven, Lied 1007
Melodie A: allen
Melodie B: cantorij

Schriftlezing Evangelie: Matteüs 25, 31-46

Zingen: Alleluja, Lied 339d

Prediking

Muziek

Zingen: Wat vraagt de Heer nog meer van ons, Lied 992
Cantorij: 1, 2
Allen: 3 en 4

-Dienst van gebeden en gaven-

Dankgebed en voorbeden
Vgr. Zo bidden wij:
Allen O Heer God, erbarmend, Lied 329

Collecten

-Dienst van de Tafel-

Zingen: Omdat hij niet ver wou zijn, Lied 528

Nodiging

Tafelgebed: Op de berg, Lied 401

Vgr.: …Daarom willen wij met de gelovigen van alle eeuwen U toezingen:

Cantorij: Heilig, Lied 404g

Inzettingswoorden: 1 Korintiërs 11, 23-26

Zingen: De leidsman ten leven is ondergegaan, Lied 407c

Onze Vader

Zingen: Die zich breken laat, Lied 408g

Vredegroet
Vgr. De vrede van de Heer zij altijd met u.
Allen Zijn vrede ook met u.

Vgr. Wenst elkaar de vrede van Christus.

Zingen: De Levende richt ons op, Lied 429a
Cantorij: voorzang.
Allen: Amen.

Gemeenschap van brood en wijn

Dankgebed

Zingen: U kennen uit en tot u leven, Lied 653: 1, 2 en 7

Uitzending en zegen
Allen Amen.